Infolinka (+420) 775 945 063
Zaslat objednané zboží do
{{country.name}}
Infolinka (+420) 775 945 063
Výhody Store4

Obchodní podmínky Store4

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.store4.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

1

„Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2

„Prodávající“ je obchodní společnost Store4 s.r.o. se sídlem Krupá – Krupá 162, PSČ 270 09 IČ: 24268631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 199290, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3

Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5

„Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Informace o uzavřené kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost k těmto obchodním podmínkám.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Práva vyplývající ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

1

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

3

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

4

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

1

bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

2

přiměřeným snížením kupní ceny

3

náhradním dodáním zboží

4

odstoupením od smlouvy

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Jde-li o prodej přes e-shop, může se kupující obrátit jak přímo na reklamační oddělení ( info@store4.cz ), tak na nejbližší pobočku uvedenou na webových stránkách společnosti. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů (zejména poštovného) v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Adresa pro zaslání reklamace

Store4 s.r.o.
Reklamační oddělení
Plzeňská 470
Praha 5 Smíchov
150 00

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku e-mail: info@store4.cz, má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje písemně prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy. Je potřeba přesně specifikovat číslo prodeje, datum nákupu a zaslat číslo účtu pro vrácení peněz.

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, etiket, návodu atd.) a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a uvedení čísla účtu ( samozřejmě pouze v případě fyzického přijmutí zboží ). Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Složenkou peníze nevracíme.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

1

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

2

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání

4

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

5

na dodávku novin, periodik a časopisů

6

spočívajících ve hře nebo loterii

7

jde-li o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2

výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb

1

platba v hotovosti při převzetí zboží - dobírka

2

platba převodem prostřednictvím banky

3

úhrada zboží prostřednictvím dárkových šeků, poukázek

4

platba v hotovosti nebo kartou při vyzvednutí na prodejně (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa ELEKTRON, V-PAY, Diners Club, AMERICAN EXPRESS)

Dodací podmínky

Dodávky výrobku plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 1-2 dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Zásilky na území ČR

Zákazník má volbu mezi níže uvedenými přepravními společnostmi:

1

Společnost GEIS zajišťuje komfortní doručení objednaného zboží po celé ČR. Stačí si pouze vybrat, kam a kdy ho chcete doručit, popřípadě tyto instrukce měnit. Pokud Vás řidič nezastihne v daný den na domluvené adrese, doručení se opakuje zpravidla následující den. V ceně přepravného je zahrnuto telefonické avízo.

2

Společnost GLS zajišťuje komfortní doručení objednaného zboží po celé ČR. Doručení kupujícímu je zpravidla následující pracovní den po samotné expedici prodávajícím. Stačí si pouze vybrat, kam a kdy ho chcete doručit, popřípadě tyto instrukce měnit. Pokud Vás řidič nezastihne v daný den na domluvené adrese, doručení se opakuje zpravidla následující den.

3

ZÁSILKOVNA – Síť výdejních míst. Najděte si svou pobočku a vyberte doručení na místo, které Vám vyhovuje. Po doručení na místo určení obdržíte sms s heslem, že je již možné zásilku vyzvednout.

4

Osobní odběr - poplatek za dopravu neúčtujeme.

Zásilky mimo území ČR, Slovenska a Německa

Poštovné bude počítáno individuálně

Cena přepravy

Zásilky na území ČR

1

Odobní odběr - ZDARMA

2

Doprava Zásilkovna - 69,-

3

Doprava Geis - 89,-

4

Doprava GLS - 89,-

5

Doběrečné - 25,-

Zásilky na území SR

1

Doprava Geis - 179,-

2

Doprava GLS - 179,-

3

Doběrečné - 55,-

Zásilky na území Německa (do 2kg)

1

Doprava GLS - 249,-

2

Doprava DHL - 249,-

Ochrana osobních údajů

Store4 s.r.o., jako provozovatel www.store4.cz, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci,kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu než je fakturační, uveďte prosím alternativní adresu dodání.

Údaje, které zadáváte při registraci (právnická i fyzická osoba):

1

Jméno firmy

2

Úplnou poštovní adresu

3

Telefonické (faxové) spojení

4

IČO

4

DIČ

5

Bankovní spojení

6

E-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Používáme je k realizaci Vaší zakázky za nakoupené zboží a ke komunikaci s Vámi

Tyto údaje nám umožní vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem

Údaje o vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací atd.) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám

Vyřazení Vaší registrace z databáze Store4 s.r.o.

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí, když nám zašlete písemné prohlášení nebo napíšete na email: info@store4.cz a Vaše registrace bude vyřazena. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu. O vymazání emailu budete informováni.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Právo na změnu cen a parametrů zboží

Jako provozovatel e-shopu a kamenných provozoven si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění na změnu ceny před potvrzením objednávky, její zvýšení či snížení a to v závislosti na aktuálních podmínkách, obchodní strategii, vývoji kurzu zahraničních měn a změně cen od našich dodavatelů. (Pokud byla změna ceny provedena v již potvrzené objednávce z důvodu navýšení ceny dodavatelem, nemusí zákazník cenu akceptovat a z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí).

Právo na změny si vyhrazujeme i v případě parametrů zboží, platí stejná pravidla jako při změně ceny, viz výše.

Naše kamenné obchody a tento e-shop jsou oddělené provozovny - ceny se mohou na jednotlivých provozovnách lišit a jejich rozdíly jsou nevymahatelné!

Chybné informace v e-shopu

I přes naší veškerou snahu o přesnost a aktuálnost údajů uvedených v e-shopu, se může stát, že vznikne chyba vinou lidského faktoru, nebo že se data “pomíchají” a objeví se chyba v popisu zboží, dostupnosti, názvu zboží, jeho technické specifikaci, obrázku, barvě, velikosti, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného u zboží. Není v našich silách plně garantovat 100% správnost uvedených údajů, které přebíráme od výrobců, případně distributorů. Nicméně za správnost údajů neseme zodpovědnost, proto můžete využít kdykoli 14ti denní lhůty pro vrácení zboží pokud by se Vám rozdíly zdály natolik markantní, že byste Vámi objednané zboží již nechtěli... Vyhrazujeme si také právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění.

Zpracování údajů o objednávce třetí stranou

Ze statistických a analytických účelů mohou být poskytovány údaje z objednávky třetí straně. Jedná se přitom mimo jiné o kód zboží, velikost produktu, datum a čas vstupu, typ a verzi prohlížeče a rovněž IP adresu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2012

Store4 s.r.o.

 

Zpět na úvodní stránku

 

Autorizovaný prodejce světových sportovních značek
Veškeré zboží skladem, expedice do 24 hodin!
Vítejte na autorizovaném e-shopu značek adidas, Nike, Reebok, Reebok CrossFit, Scarpa.
Specializujeme se na kolekci Reebok CrossFit, kde jsme jednička na trhu a díky tomu spolupracujeme s největšími CrossFit gymy v ČR a SR.
Objednáte-li do 12:00, vyexpedujeme zásilku ještě dnes.
Veškeré zboží máme skladem, takže si je můžete vyzkoušet na naší kamenné prodejně na Plzeňské ulici v Praze 5 blízko metra Anděl, tramvajová zastávka U Zvonu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tým Store4
Store4.cz
Plzeňská 470/76
Praha 5 Smíchov
150 00
Otevírací doba výdejny eshopu
po předchozí telefonické domluvě
Zobrazit kompletní kontakty
Ověřeno
zákazníky
Možnosti
dopravy
Slevové
programy
Naleznete
nás na
2013 © Všechna práva vyhrazena - Store4.cz
Created by kemza.com  -   Powered by Notia Business Server